ஆஸ்டின் தைபொங்கல் திருவிழா 2018

Pongal_2018

ATS Thai Pongal 2018 Event
Date: February 10, 2018
Time: Saturday, 4:00 PM to 7:00 PM
Dinner: 7:00 PM – 8:30PM
Venue: CD Fulkes Middle School, 300 W Anderson Ave, Round Rock, TX-78664

Buy Tickets Here!

Sign up to get Member discounted price!

 

No comments yet.

Leave a Reply

இரண்டு ஆஸ்டின் வாழ் தமிழ் நண்பர்களை அழைக்க வேண்டும்.